اسامی پذیرفته شدگان آزمون کتبی ورودی سطح چهار به شرح (به ترتیب حروئف الفبا) ذیل می باشد. زمان مصاحبه متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسامی پذیرفته شدگان آزمون کتبی ورودی سطح چهار به شرح (به ترتیب حروئف الفبا) ذیل می باشد. زمان مصاحبه متعاقبا اعلام خواهد شد.

1- حسین بوعذار

2- حسن حسینعلی

3- سید عبدالهادی حسینی

4- مجید حیدری آذرورجوی

5- احمد ربیعی

6- حمیدرضا رضائی زارچ

7- سعید سلمانی

8- احمد سیاح صالحی

9- محسن عبدالملکی

10- رضا گشتیل

11- سیدرضا موسوی منور

12- محمد میرخانی

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن