تاریخ ثبت  1399/10/24
تعداد بازدید  619

شرح وظایف هيأت امنا

♦ تصويب‌ آيين‌نامه‌ داخلي‌

♦ تصويب‌ سازمان‌ اداري‌ موسسه‌

♦ بررسي‌ و تصويب‌ بودجه‌ موسسه‌ كه‌ از طرف‌ رئيس‌ موسسه‌ پيشنهاد مي‌شود

♦ تصويب‌ حسابها و ترازنامه سالانه‌ موسسه‌

♦ تصويب‌ نحوه‌ وصول‌ درآمدهاي‌ اختصاصي‌ و مصرف‌ آن‌

♦ تعيين‌ حسابرس‌ و خزانه‌دار براي‌ موسسه‌

♦ كوشش‌ براي‌ جلب‌ كمكهاي‌ بخش‌ خصوصي‌ و عوائد محلي‌ اعم‌ از نقدي‌، تجهيزاتي‌، ساختماني‌

♦ تعيين‌ نحوه‌ اداره‌ واحدهاي‌ موسسه‌

♦ تعيين‌ ميزان‌ پرداخت‌ حق‌التحقيق‌، حق‌التدريس‌، حق‌الترجمه‌، حق‌التاليف‌ و نظاير آن‌ .

♦ بررسي‌ گزارش‌ موسسه‌ كه‌ از طرف‌ رئيس‌ موسسه‌ ارائه‌ مي‌شود.

شرح وظایف ناظر

♦ نظارت بر عملکرد کیفی و کمی موسسه مطابق با آیین‌نامه‌های مصوب هیئت امنا و مفاد قراردادهای مربوطه

♦ نظارت بر مراحل اجرا و پياده‌سازی طرح‌ها بر اساس مصوبات

♦ گزارش وضعيت طرح‌ها و پروژه‌ها به هیئت امنا

♦ اعلام‌نظر در خصوص تطابق گزارش‌های مالی با وضعیت مطلوب

♦ نظارت بر وصول درآمدها

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن