تاریخ ثبت  1399/10/24
تعداد بازدید  592

شرح وظایف رئیس موسسه

♦ مدیریت، هدایت و اداره امور مؤسسه در چارچوب سیاستها و اهداف تعیین شده توسط هیأت امنا

♦ صدور احکام مربوط به استخدام، انتصاب ترفیع، ارتقاء مأموریت، اخراج و... اعضای هیئت علمی و کارمندان مؤسسه در چهارچوب قوانین.

♦ انتخاب و انتصاب معاونان و مشاوران و مسئولان مؤسسه براساس چارت سازمانی مصوب و عزل آنان.

♦ تهیه و تنظیم آئین نامه های داخلی مؤسسه و پیشنهاد به هیئت امنا.

♦ امضاء قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد مالی، اداری و مکاتبات مؤسسه در چارچوب ضوابط.

♦ تهیه و تنظیم بودجه سالانه و تفصیلی مؤسسه و پیشنهاد آن به هیئت امنا برای طی مراحل قانونی.

♦ بررسی و تأیید نهایی نیازهای جاری مؤسسه.

♦ ارائه گزارش عملکرد سالانه به هیئت امنا.

♦ پیشنهاد تأسیس، توسعه، ادغام و انحلال بخش‌های مختلف موسسه به هیئت امنا.

♦ استیفای منافع و حقوق مؤسسه در مراجع قانونی، اعم از قضایی، اداری و غیره، به نمایندگی از مؤسسه شخصاً یا بوسیله وکیل با حق توکیل به غیر تا یک درجه.

♦ اجرای مصوبات هیئت امنا در چارچوب قوانین و مقرارت

♦ نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌ها.

♦ نظارت بر مبادله علمی و نحوه برگزرای همایش‌ها.

♦ تنظیم چارت سازمانی و تشکیلات مؤسسه و پیشنهاد آن به هیئت امناء.

♦ رئیس مؤسسه می تواند بخشی از وظایف و اختیارات اداری مالی خود را با حفظ مسئولیت خویش و رعایت قوانین و مقررات مربوط به معاونان مؤسسه تفویض کند

نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن